Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Změna pravidel od 1. dubna 2013

Od 1. 4. 2013 byla zákonem č. 502/2012 Sb., který novelizoval ZDPH, změněna pravidla v uplatňování nároku na vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí. Touto novelou byla mj.  zrušena povinnost vyplňování, předkládání a potvrzování tiskopisu č. 25 5235 ministerstva financí.

Prodávající má nově povinnost vystavit na vyžádání zahraniční fyzické osoby (kupujícího) doklad o prodeji zboží ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ („originál dokladu o prodeji“) a na druhém dokladu údaj „COPY“ (viz § 84 odst. 3 ZDPH platného od 1. 4. 2013). Kromě těchto popisů „VAT REFUND“ a „COPY“ se musí jednat o obsahově i vizuálně totožná vyhotovení dokladu o prodeji zboží.

Doklad o prodeji musí dále obsahovat údaje o kupujícím, jako je jméno a příjmení, místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která zboží vyveze, jakožto další standardní náležitosti daňových dokladů podle ZDPH (např. identifikaci dodavatele / prodávajícího, rozsah a předmět plnění, evidenční číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, sazbu a výši DPH, základ daně, cenu celkem vč. DPH).

Celní úřad potvrdí výstup zboží mimo Evropské společenství na prvním vyhotovení dokladu o prodeji s údajem „VAT REFUND“ a splnění podmínek pro vracení daně. Nepotvrzuje tedy již na formuláři ministerstva financí. Doposud byl celní úřad povinen potvrdit jak doklad o prodeji zboží, tak i předepsaný tiskopis.

ZDPH výslovně neupravuje formu ani vzhled dokladu o prodeji zboží. Nicméně definuje, co musí obsahovat daňové doklady. Pro účely vracení DPH dle § 84 ZDPH může sloužit „jakýkoliv dokument“ obsahující předepsané náležitosti a informace dle ZDPH.

Doklad o prodeji zboží nemusí být nutně totožný s paragonem, účtenkou, pokladním dokladem, zjednodušeným daňovým dokladem či jiným typem daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH.

Jednou z povinných náležitostí dokladu o prodeji zboží je po novele mimo jiné i rozsah a předmět zdanitelného plnění. Rozsah a předmět zdanitelného plnění musí být na dokladu o prodeji uveden natolik konkrétně, aby celní úřad mohl potvrdit výstup zboží z Evropského společenství.

Len: 3827