Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec z důvodu

  1. ošetřování
  1. péče o dítě mladší 10 let, protože

Nárok na ošetřovné nemají například zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle

Za osamělého zaměstnance se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplácí ČSSZ.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Tiskopis má dva propisovací díly.

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné

II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Tímto tiskopisem zaměstnanec prokazuje trvání potřeby ošetřování člena domácnosti. Lékař jej vystavuje na požádání zaměstnance, zejména v případech, kdy se osoby v ošetřování (péči) o člena domácnosti vystřídaly anebo v případech, kdy jde o dlouhodobě trvající potřebu ošetřování. Trvání potřeby ošetřování se potvrzuje ke dni vystavení tohoto tiskopisu.

Len: 3895