Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Z hlediska účetních předpisů stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v § 31 lhůty, po které je nutno uschovávat účetní záznamy.

Z hlediska daňových předpisů je třeba příslušné doklady archivovat po celou dobu, po kterou neskončila lhůta pro vyměření daně. Základní lhůta je stanovena na 3 roky po uplynutí roku, v němž vznikla daňová povinnost.

Tato lhůta se prodlužuje v případě přijetí investiční pobídky formou poskytnutí slevy na dani na celou dobu uplatňování této slevy, dále při uplatňování ztráty minulých let, včetně roku vzniku ztráty, a při nesplnění podmínek pro uznání nákladů u finančního leasingu, kdy začíná lhůta pro doměření daně běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto podmínek. Tato lhůta může skutečně být až 11 let. Ustanovení § 38r ZDP možné lhůty pro vyměření či dodatečné vyměření daně proti § 47 ZSDP prodlužuje. Doplněním odst. 4 do tohoto ustanovení byl pouze potvrzen původní záměr, aby tyto lhůty byly platné pro všechny poplatníky vykazující daňovou ztrátu či pořizující majetek formou finančního leasingu, a nikoliv pouze pro poplatníky čerpající investiční pobídky, jak bylo z původního znění tohoto ustanovení dovozováno. Pokud však poplatník nepatří mezi výše uvedené poplatníky, tedy pokud nedostal investiční pobídku, nevykázal daňovou ztrátu ani nepořídil majetek formou finančního leasingu, tato prodloužená lhůta se ho netýká.

Skartační lhůty

V souladu se zákonem o účetnictví je možné archivovat:

Po skončení účetního období se archivuje:

Dokumenty z personalistiky se archivují od roku, který následuje po roce, kterého se dokumenty týkají:

Podnikatelé – plátci daně z přidané hodnoty archivují:

Len: 3658