Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Konsolidační balíček – změny 2024

Cestovní náhrady 2023

Základní náhrady za 1 km jízdy 2023

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 5,20
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,40
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu navýšení o 15 %
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby (9,40)

Průměrné ceny PHM 2023

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 41,20
 • Benzin 98 oktanů 45,20
 • Nafta 44,10, od 1.7. 34,40
 • elektřina 1 kilowatthodina 6,00

Tuzemské stravné 2023

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 129 - 153
 • 12-18 hod. 196 - 236
 • nad 18 hod. 307 - 367

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 129
 • 12-18 hod. 196
 • nad 18 hod. 307

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023

Minimální mzda 2023

Od 1.1.2023 se zvýší minimální měsíční mzda z 16.200 na 17.300 Kč a minimální hodinová mzda z 96,40 na 103,80 Kč. Upravuje se také zaručená mzda u skupiny prací 1 a 8, skupiny 2 až 7 jsou beze změny.

Hranice rozhodného příjmu

Nově činí 4000 Kč.

Konec lékařských prohlídek pro neriziková povolání

Skončila povinnost chodit na pracovnělékařské prohlídky u nerizikových zaměstnání. Povinné zůstanou jen u profesí, které jsou dle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazené do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik nebo jsou u nich součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Náhrada příjmu v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti

Redukční hranice tak nově od 1. ledna 2023 činí:

 • 1. redukční hranice 235,38 Kč (namísto dosavadních 227,15 Kč), přičemž se z uvedené částky hodinového příjmu započte 90 %,
 • 2. redukční hranice 352,98 Kč (namísto stávajících 340,55 Kč) – z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %,
 • 3. redukční hranice 705,78 Kč (oproti dosavadním 681,10 Kč), přičemž se z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.
 • Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává.

Limit pro DPH se zvýšil na 2 miliony Kč

Nová podoba paušální daně

Kvůli růstu ročního limit obratu pro povinnou registraci k DPH vzrostl z jednoho na dva miliony také maximální limit pro roční příjmy podnikatelů, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně. Paušální daň se proto rozdělila do tří pásem podle výše příjmu a druhu činnosti. V každém pásmu OSVČ platí jinou měsíční platbu na paušální daň:

 • 1. pásmo 6208 Kč měsíčně,
 • 2. pásmo 16 000 Kč měsíčně,
 • 3. pásmo 26 000 Kč měsíčně.

Daňové přiznání bude podávat méně lidí

Od ledna 2023 budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů jen poplatníci, jejichž roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Do konce minulého roku byl tento limit ve výši 15 000 Kč. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání po dosažení 20 000 Kč, namísto původních 6000 Kč.

Vyšší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

 • zdravotní 2 722
 • důchodové 2 944
 • nemocenské 168

Datové schránky

Nově musí mít datovou schránku každá právnická osoba i OSVČ. Přesněji řečeno:

 • právnické osoby zřízené zákonem,
 • právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
 • organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jak tomu je v současné době (2022),
 • právnické osoby, jako jsou např. nadace, spolky nebo společenství vlastníků,
 • podnikající fyzické osoby zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku. Dosud byly datové schránky těmto osobám (typicky OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však datovou schránku „podnikající fyzické osoby“ zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.

EET definitivně skončilo

https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2023-v-kostce/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2023-01-01

DATOVÉ SCHRÁNKY OD ROKU 2023

Od roku 2023 budou povinně zřízeny datové schránky pro všechny OSVČ zapsané do zákonem stanovené evidence.

Nově je například i u poštovních datových zpráv stanoveno, že po 10 dnech se zpráva považuje za doručenou, i když není z datové schránky vyzvednuta, resp. přečtena.

Veškerá podání je pak nutné činit pouze elektronicky přes tuto datovou schránku.

Datová schránka fyzické osoby bude také zřízena občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Jinými slovy, když se jakýkoli občan poprvé někam přihlásí přes NIA, bude mu ihned zřízena datová schránka.

Vybrané otázky a odpovědi k této problematice:

Budou datové schránky zřízeny ihned 1. ledna 2023?

Ne všem. Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Zřizování tedy bude probíhat od konce března 2023.

Jak OSVČ a další fyzické osoby získají přístup do nově zřízených schránek?

Přístupové údaje budou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu uvedenou v evidenci obyvatel nebo v příslušném rejstříku.

Odkdy bude datová schránka funkční?.

Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů.

Budou si moct fyzické osoby datovou schránku deaktivovat?

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dní výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Fyzické osoby, kterým bude zřízena datová schránka, kdy použijí kvalifikovaného prostředku (např. Bankovní identity, elektronického občanského průkazu s čipem atd.) s ověřením vůči Identitě občana v rámci jejich autentizace pro přístup k vybraným službám veřejné správy, ji však deaktivovat budou moci. Budou ale muset podat žádost.

Bude nová datová schránka zřízena i podnikajícím fyzickým osobám, které ji mají aktuálně dobrovolně?

Nikoli, pouze změní jejich status a datovou schránku už nebude možné znepřístupnit.

Jak to bude s fyzickými osobami, které sice mají datovou schránku, ale mají ji nyní znepřístupněnu?

V této situaci se zřídí nová datová schránka a starou datovou schránku nebude již možné zpřístupnit. Budou mít tedy pouze jednu datovou schránku zpřístupněnu.

Jaké povinnosti se s datovou schránkou pojí?

Předně vám do datové schránky budou úřady doručovat písemnosti. S datovou schránkou se však pojí i další povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Vzhledem k tomu, že od příštího roku budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku všechny OSVČ, budou muset všichni podnikatelé podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání budou muset podnikatelé elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Změny 2021 / 2022

Minimální mzda 15200,- / 16200,-

Průměrná mzda 35441,- / 38911,-

Paušální daň 5469,- / 5994,-

Zdravotní pojištění OSVČ 2393,- / 2627,-

Sociální pojištění OSVČ 2588,- / 2841,-

Nemocenské pojištění OSVČ 147,- / 147,-

Sleva na poplatníka 2320,- / 2570,-

Sleva na 1. a 2. a 3 dítě

1267,- a 1860,- a 2320,- / 1267,- a 1860,- a 2320,- (pro rok 2021 nešlo aplikovat v měsíčních mzdách)

Zrušení horní hranice pro výplatu daňového bonusu. Dříve platilo horní omezení pro vyplacení daňového bonusu, a to na maximálně 60300,- – toto omezení je nyní zrušeno.

https://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-danich-a-ucetnictvi-pro-roky-2021-a-2022-ktere-se-tykaji-podnikatelu/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2021-12-29

Cestovní náhrady 2022

Základní náhrady za 1 km jízdy 2021 / 2022

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 4,40 / 4,70
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 / 1,30
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu navýšení o 15 %
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby (9,40)

Průměrné ceny PHM 2021 / 2022

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 27,80 (od 19.10.2021 33,80) / 37,10 / od 14.05. 44,50
 • Benzin 98 oktanů 31,50 / 40,50 / od 20.8. 51,40
 • Nafta 27,20 / 36,10 / od 14.05. 47,10
 • elektřina 1 kilowatthodina 5,00 Kč / 4,10 / od 14.05. 6,00

Tuzemské stravné 2021 / 2022

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 91-108 / 99-118 / od 20.8 120 - 142
 • 12-18 hod. 138-167 / 151-182 / od 20.8. 181 - 219
 • nad 18 hod. 217-259 / 237-283 / od 20.8. 284 - 340

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 91 / 99 / od 20.8. 120
 • 12-18 hod. 138 / 151 / od 20.8. 181
 • nad 18 hod. 217 / 237 / od 20.8. 284

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Cestovní náhrady 2021

Základní náhrady za 1 km jízdy 2020 / 2021

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 4,20 / 4,40
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 / 1,20
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu navýšení o 15 %
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby

Průměrné ceny PHM 2020 / 2021

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 32,00 / 27,80
 • Benzin 98 oktanů 36,00 / 31,50
 • Nafta 31,80 / 27,20
 • elektřina 1 kilowatthodina 4,80 Kč / 5,00

Tuzemské stravné 2020 / 2021

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 87-103 / 91-108
 • 12-18 hod. 131-158 / 138-167
 • nad 18 hod. 206-246 / 217-259

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 87 / 91
 • 12-18 hod. 131 / 138
 • nad 18 hod. 206 / 217

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

DAŇOVÝ BALÍČEK 2021

Minimální mzda 2021

 • od 01.01.2021 se zvyšuje z 14 600,00 na 15 200,00, hodinový tarif z 87.30 na 90.50.
 • Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Daňový balíček 2021 (Sb. 609/2020)

 • zvýšení základní slevy na poplatníka z 24.840 na 27.840 Kč (v roce 2021) a na 30.840 Kč (v roce 2022),
 • zrušení superhrubé mzdy,
 • sazby daně 15 a 23 %,
 • stravenkový paušál jako nová peněžní forma příspěvku na stravování, maximální částkou je 70 % z 108 Kč (stravné pro 5-12 hod. v roce 2021), tj. 75.60 Kč/směna
 • zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a TZ z 40 na 80 tis. Kč (možno použít i pro majetek zakoupený od 1. 1. 2020),
 • mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odp. sk. pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, u 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let),
 • zrušení limitu pro maximální bonus 60.300 Kč (§ 35c/3), maximální měsíční bonus ve výši 5.025 Kč zůstává (§ 35d/4),

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů

 • 1. 4. 2021 základní lhůta pro podání
 • 3. 5. 2021 pokud přiznání není podáno v základní lhůtě a bude podáno elektronicky
 • 1. 7. 2021 pokud přiznání není podáno v základní lhůtě a následně podá daňový poradce

Minimální zálohy OSVČ 2021

 • Zdravotní 2 352,00 -» 2 393,00
 • Sociální 2 544,00 -» 2 588,00
 • Nemocenské 126,00 -» 147,00

Cestovní náhrady 2020

Základní náhrady za 1 km jízdy 2019 / 2020

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 4,10 / 4,20
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,10
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu 4,6 / 4,715 (o 15 %)
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby 8,10 / 8,40

Průměrné ceny PHM 2019 / 2020

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 33,10 / 32,00
 • Benzin 98 oktanů 37,10 / 36,00
 • Nafta 33,60 / 31,80
 • elektřina 1 kilowatthodina — / 4,80 Kč

Tuzemské stravné 2019 / 2020

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 82-97 / 87-103
 • 12-18 hod. 124-150 / 131-158
 • nad 18 hod. 195-233 / 206-246

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 82 / 87
 • 12-18 hod. 124 / 131
 • nad 18 hod. 195 / 206

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Změny v zaokrouhlování po novele DPH

Účinnost 1.4.2019 (6 měsíců od nabytí účinnosti novely je možné daň počítat podle dřívější právní úpravy)

 • koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa (přestávají se používat koeficienty 0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %). Např. daň v základní sazbě 21 % vypočtená z ceny včetně daně 121.000 Kč již nečiní 21.005,60 (121.000 x 0,1736), ale 21.000 (121.000 - 121.000/1,21).
 • daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně; tzn., že např. ze základu daně 990 Kč není možné stanovit daň v základní 21% sazbě daně na 208 Kč, ale na 207,90. Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na 1.198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč je nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně činí 990,08 Kč a daň 207,92.
 • při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 (základ daně 990 + DPH 207,90) částkou 1.198 se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění. Při výpočtu daně shora by se daň počítala z ceny včetně daně 1.197,90 Kč (1.197,90 - 1.197,90/1,21 = 207,90) a nikoli z částky 1.198 (1.198 - 1.198/1,21 = 207,92).

Informace Finanční zprávy – AŽ ze 14.10.2019

 • I při bezhotovostních úhradách zaokrouhlovací rozdíl nevstupuje do základu daně a nepodléhá dani. Ale toto zaokrouhlení musí být na nejbližší možnou korunu, jinak by vstupovalo do základu daně.

Změna v nemocenském pojištění OSVČ od 1. 7. 2019

V souvislosti se zrušením karenční doby se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tedy z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu.

Tím dochází ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, a to na 126 Kč (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí 138 Kč).

Minimální zálohy OSVČ 2019

 • Zdravotní 2208,00
 • Sociální hlavní činnost 2388,-, vedlejší činnost 955,-
 • Nemocenské 138,-

Cestovní náhrady 2019

Základní náhrady za 1 km jízdy 2018 / 2019

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 4,00 / 4,10
 • Jednostopýchvozidel a tříkolek 1,10
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu 4,6 / 4,715 (o 15 %)
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby 8,00 / 8,20

Průměrné ceny PHM 2018 / 2019

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 30,50 / 33,10
 • Benzin 98 oktanů 32,80 / 37,10
 • Nafta 29,80 / 33,60

Tuzemské stravné 2018 / 2019

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 78-93 / 82-97
 • 12-18 hod. 119-143 / 124-150
 • nad 18 hod. 186-223 / 195-233

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 78 / 82
 • 12-18 hod. 119 / 124
 • nad 18 hod. 186 / 195

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Limit pro výdajové paušály OSVČ se zvýší na dvojnásobek

Dohoda o pracovní činnosti od 2019

Sociální a zdravotní pojištění

Od ledna 2019 se limit hrubé mzdy zvyšuje, a to na 3000 Kč (dosud hrubá mzda nižší než 2500 Kč)

Zdanění srážkovou daní

Zůstává beze změny – pro srážkovou daň je nadále stanoven limit 2500 Kč.

Změna nastává s účinností daňového balíčku od 1. 5. 2019, rozhodná částka pro srážkovou daň se zvyšuje na 3 000 Kč.

Zvýšení minimální mzdy 2019

od 01/2019 se zvýší minimální mzda z 12.200 na 13.350 Kč, tj. o 1 150 Kč, hodinová mzda 79,80 (dosud 73,20).

Splatnost důchodového pojištění a zvýšení nemocenského pojištění od 2019

 • splatnost důchodového pojištění: vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje
 • platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce
 • zdravotní pojištění se i nadále bude platit od 1. do 8. dne následujícího měsíce
 • v souvislosti s touto změnou by tedy bylo nutné platit na přelomu roku pojistné dvakrát: za prosinec 2018 zpětně a za leden 2019 v měsíci lednu. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením, podle kterého se záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. Osoba samostatně výdělečně činná se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu na důchodové pojištění za měsíc prosinec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 2018. U nemocenského pojištění však žádná úleva není a doplatek za prosinec se musí zaplatit do 21. ledna 2019 (20. ledna je neděle).

Důvodem změn byly problémy u nemocenského pojištění. Podle zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, totiž zaniká OSVČ účast na nemocenském pojištění, pokud nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, posledním dnem měsíce, za který bylo pojistné zaplaceno. Nově bude platit, že nemocenské pojištění ihned nezanikne a že vznikne dluh na pojistném. Ten bude moct být doplacen do konce následujícího měsíce. V rámci „zjednodušení“ se zákonodárci rozhodli splatnost posunout i u důchodového pojištění.

Pokuty zatím nehrozí - pokud budou zálohy platit jako doposud. Novela totiž obsahuje paragraf, dle kterého se neplatí penále, pokud byla záloha zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se záloha platí. OSVČ tak mohou beztrestně platit zálohy jako doposud zpětně.

Zvýšení nemocenského pojištění

Od 1.1.2019 ze 115 Kč na 138 Kč,

 • NP za 12/2018 se pojistné na NP platí od 1. ledna do pondělí 21. ledna 2019
 • NP za 01/2019 se platí také v lednu od 1. do 31. ledna. V lednu 2019 by mělo být pojistné zaplaceno dvěma platbami (minimální výše platby za prosinec 2018 musí činit aspoň 115 Kč a druhé platby za leden 2019 aspoň 138 Kč) nebo jednou platbou ve výši aspoň 253 Kč (115 Kč + 138 Kč), zaplacenou nejpozději do 21. ledna 2019.

Změny v placení SP OSVČ od 1.1.2019

Zrušení karenční doby

Poslanecká sněmovna 31.10.2018 schválila novelu zákoníku práce, která zrušila tzv. karenční dobu (první 3 dny PN, za které nenáleží náhrady mzdy).

Současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % - na sociální zabezpečení se tak odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %. Tím se sníží daňové zatížení zaměstnanců (nebude ZD 134 % HM, ale 133.8 %) a reálná míra zdanění tak klesne z 20,10 % hrubé mzdy na 20,08 % HM.

Změna byla schválena s účinností od 1.7.2019.